Velkommen til årsmøte

Velkommen til dagens årsmøte!

 

Klikk HER for å logge deg på dagens årsmøte kl 18:00.

 

 

Her er linken slik at du kan kopiere om nødvendig:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5ZjA1ZGQtMTY4ZC00ZjY5LThmZmUtODY3YWI5OWQ4Yjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253a961c9-e0de-456e-b8af-c664fe63dfac%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ae1773-a245-42ac-b988-a692159e1f3a%22%7d